PANKUŞ YAYINLARI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır. İşbu üyelik sözleşmesi bir tarafta Yukarıbahçelievler Mahallesi, 65 Sokak, No: 10/4, Çankaya/ANKARA adresinde kayıtlı olan İlkan Medya Anonim Şirketi (bundan sonra kısaca satıcı olarak anılacaktır.) ile

‘Üye’ veya ‘Ziyaretçi’ olarak pankusyayinlari.com adlı web adresi veya mobil uygulama ya da satıcıya ait herhangi bir platformu (internet sitesi ve mobil uygulamaların hepsi birlikte Platform olarak kullanılacaktır) üzerinden sağlanmaktadır.

Platformun kullanılması Kullanıcı tarafından i

 kullanan ‘kullanıcı’ arasında akdedilmiştir. (İşbu sözleşmede kullanıcı terimi ziyaretçi veya üye ayrımı olmaksızın tüm kullanıcılar için, üye terimi ise sadece pankusyayinlari.com web adresine veya satıcının herhangi bir platformuna kaydolan kullanıcıları kapsayacak şekilde kullanılmıştır.)

İşbu sözleşmede satıcı ve kullanıcı ya da üye ayrı ayrı taraf olarak ve birlikte taraflar olarak anılacaktır.

2-SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu sözleşmenin amacı, satıcının pankusyayinarı.com adlı internet sitesinde ve/veya mobil uygulama mağazalarındaki satıcı tarafından sunulan platformlar üzerinden kullanıcıya sunacağı ürün ve/veya hizmetlerin hangi şartlarda sunulacağını belirlemektedir.

Platforma kullanılması, kullanıcı tarafından işbu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini göstermektedir. Bu nedenle işbu sözleşme,  platformda sunulan hizmetlerden yararlanan tüm üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.  Bu internet sitesini kullananlar, ister ziyaretçi, ister üye  olsunlar bu sözleşme hükümlerince hareket etmeyi taahhüt etmiş olmaktadırlar.

3-KULLANICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Kullanıcı, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve pankusyayinlari.com adlı web adresinde veya satıcının  mobil uygulamalarında  yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. 
 2. Kullanıcı,  tarafından platformlarda sunulan hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının pankusyayinlari.com veya uygulamalar üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt etmektedir.
 3. Kullanıcı, satıcının platformları üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine, veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
 4. Üye, satıcı tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının ve/veya üyenin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından üye sorumlu olup, satıcı bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.
 5. Kullanıcı, satıcının platformu üzerinden oluşturmuş olduğu üyelik hesabına ilişkin bilgilerin güveliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu işbu sözleşme ile taahhüt etmektedir. Kullanıcı veya üyenin kendi kusuru sebebiyle hesabının, kişisel verilerinin vb. başkalarının eline geçmesinden dolayı satıcı sorumlu değildir. 
 6. Kullanıcı aynı platformu kullanan başka kullanıcıların veya üyelerin ya da ziyaretçilerin yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz ve hukuka aykırı şekilde kullanmayacağını taahhüt etmektedir.
 7. Kullanıcılar, satıcının web adresine veya mobil uygulamadaki platformlarına solucan, virüs vb. gibi satıcıya ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek olan programları kullanmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
 8. Kullanıcı, satıcının platformlarından sunulan hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile satıcı tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Satıcıya ait olan platformlardaki her türlü Pankuş Yayınları’na ait logo ile platformların içeriği ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı satıcıya aittir.
 10. Kullanıcı satıcının fikri ve mali haklarına sahip olduğu platform üzerindeki eserleri hukuka aykırı şekilde çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini veya türev eserler yaratmayacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
 11. Kullanıcı kendisi hakkında verdiği bilgilerin doğru olduğunu kabul etmektedir.
 12. Kullanıcı, satıcının platform üzerinden yapmış olduğu tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin satıcı ile herhangi bir ilgisinin olmadığını ve bu görüş, düşünce, ifade ve resimlerin vb. yalnızca kendisini bağlayacağını garanti etmektedir.
 13. Kullanıcı, satıcının platformları üzerinden başka bir satıcıya ilişkin olarak ticari faaliyette, tanıtımda vb. bulunulamaz. Kullanıcının bu hükme uymaması halinde satıcı, bu faaliyeti gerçekleştiren hesabın üyeliğini sona erdirme ve söz konusu metni, görseli vb. kaldırma hakkına haizdir.
 14. Üye, satıcının platformu/platformları üzerindeki üyeliğini sona erdirdiği taktirde satıcıdan herhangi bir hak talep edemez. 
 15. Kullanıcı/ziyaretçi/üye, işbu sözleşmede yer alan hükümlere aykırı davranması durumunda zarara uğraması halinde satıcıya karşı herhangi bir dava açma veya talep hakkına sahip değildir.
 16. Kullanıcı/ziyaretçi/üye, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğramasına neden olmuş ise, zararı derhal gidereceğini beyan ve taahhüt etmektedir. Zararın kullanıcı/ziyaretçi/üye tarafından karşılanmaması ve satıcı tarafından giderilmiş olması halinde satıcının, zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini taahhüt etmektedir.
 17. Kullanıcı/ziyaretçi/üye , işbu sözleşmede yer alan hükümlerin ihlal edilmesi  ile satıcı, adli veya idari para cezası ödemek durumda kalırsa satıcının adli veya idari para cezasını fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini taahhüt etmektedir.
 18. Kullanıcı/ziyaretçi/üye, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle satıcının doğrudan bir zarara uğraması halinde, zararın oluştuğu tarihten itibaren tüm zararı yasal faizleri ve tüm ferileri ile birlikte satıcıya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 1. Çocuğun velisi veyahut vasisi kendi rızası olmadan kişisel bilgilerinin paylaşıldığını fark ederse derhal satıcı ile iletişime geçerek bilgilerin silinmesini talep edebilir.

4-SATICININ YETKİLERİ

 1. Satıcı her zaman tek taraflı olarak kullanıcıya ve/veya üyeye sunmuş olduğu hizmeti uyarmaksızın sürekli veya geçici olarak durdurabilir. Bu nedenle satıcıya herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
 2. Pankuş Yayınları, günümüz teknik imkanları doğrultusunda alınabilecek tüm güvenlik, teknik ve hukuki önlemleri almış olsa da bilişim sistemlerinin doğası gereği kullanıcılar tarafından yüklenen veya ziyaret edilen başka uygulama, web sitesi vb. nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. Satıcı bu sebeple sorumlu tutulamaz.
 3. Satıcıya  ait platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece satıcıya veya satıcının yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.
 4. Satıcının platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.
 5. Satıcının platformları üzerinden sunulan ürün veya hizmetin içeriği 18 yaşından küçük olan çocukları için uygun olmayabilir. Satıcı bilerek ve isteyerek 18 yaşından küçüklerden bilgi talep etmez. Satıcı eğer 18 yaş altındaki çocukların kendisiyle bilgi paylaştığını fark edecek olursa bu bilgileri silme yetkisine haizdir.
 6. Satıcı platformları üzerinden sunmuş olduğu ürünlerin veya hizmetlerin fiyatlarını düzenleme yetkisine haizdir.
 7. Satıcı yapacağı indirimleri, kampanyaları belirleyeceği tarihilerde yapma yetkisine haizdir.
 8. Satıcı aynı zamanda kanundan doğan tüm haklarını da işbu sözleşmede saklı tutmaktadır.

 

5-KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Üye olarak alışveriş yapmayı tercih etmeniz halinde firmamız, üyelik için isim ve soy isim, adres,  e-posta adresi ve telefon numarasından  ibaret kişisel verilerinizi, sizleri zaman zaman yapacağımız  üyelere özel indirimlerden faydalandırmak,   ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, marka işbirlikleriyle ilgili kampanya ve promosyon duyurularını iletmek, firmamızın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, üçüncü kişilerin teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini firmamız adına yerine getirmelerini sağlamak, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek gibi amaçlar ile işlemekteyiz.

Yukarıda saydığımız ve üyelerden alacağımız kişisel veriler, yurt içi ve yurt dışında yazılım hizmeti aldığımız firmalara, sanal POS hizmeti veren kuruluşlara aktarılabileceği gibi, özellikle siparişlerin hızlı ve doğru şekilde dağıtılabilmesi için lojistik ve teknik destek aldığımız (fatura kesimi vb.) yurt içindeki tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir. Kişisel verilerin paylaşılması kabul edildiği taktirde, yukarıda sayılan amaçlarla işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişiler ile de paylaşılmasına işin amacının sınırları çerçevesinde açık rıza gösterilmiş olunmaktadır.

Üyelik sebebiyle yukarıda sayılan kişisel verilerini işlediğimiz veri sahibi kişiler, kişisel verileri ile ilgili aşağıda saydığımız haklara sahip olup konuyla ilgili işbu metinde yer verdiğimiz firmamıza ait iletişim bilgilerini kullanarak bizlere taleplerini iletebilirler.

1.Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6.Kişisel verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7.İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Sitemize üye olduğunuz taktirde sizlere en iyi şekilde hizmet sunmaya çalışılacaktır. Eğer sadece ziyaretçi olarak kalır ve sayfalarımızı üye olmadan sadece ziyaret ederseniz, sizinle ilgili yasal zorunluluklar haricinde bir bilgi toplanmamaktadır.

Eğer, çerezlere (cookie) izin verirseniz (bu izinler sizin bilgisayarınızda/mobil cihazınızda kullandığınız tarayıcı programındaki ayarlarda sizin tarafınızdan yönetilebilmektedir) sizinle ilgili bazı ek bilgilere erişmemiz söz konusu olabilmektedir.

Üyelik sebebiyle firmamız tarafından işlenen kişisel veriler, firmamız tarafından kişisel verilerin korunması doğrultusunda alınan teknik, idari ve hukuki tedbirler gereği ve güvenlik şartları ile kişisel verilerin korunması politikası çerçevesinde gizlidir. Satın alma işlemi sırasında kullandığınız kredi/banka kartı bilgileriniz ise bankanızın ödeme sistemleri güvencesindedir.

Üyelik sebebiyle firmamız tarafından kişisel verileri işlenen üyeler, program kapsamında kişisel bilgi ve verilerin değişmesi halinde gerekli güncellemeleri kendileri yapabilir veya bu güncellemelerin yapılmasını talep edebilir.

Ayrıca üyeler, üyeliklerini dilediği zaman sonlandırma hakkını haizdir. Üyelik, üçüncü kişilere devredilemez veya satılamaz. Üyeliğin, üyenin kendisi veya Pankuş Yayınları tarafından sonlandırılmasının ardından, ilgili mevzuat tarafından öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla üyenin talebi veya Pankuş Yayınları tarafından üyelik sebebiyle alınan tüm kişisel veriler re’sen silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Üyeler, Pankuş Yayınları ile ve Pankuş Yayınları üye ile SMS/kısa mesaj, otomatik arama, bilgisayar, telefon, elektronik posta ve diğer elektronik iletiler ve diğer gönderim şekilleri ile iletişime geçebilir.

Kişisel verileri işlenen üyeler tarafından internet sitesine girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, firmamızın kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak söz konusu bilgilerin üyelerin kullandığı cihazlardan ve bizzat üyeler tarafından girilmesi nedeniyle, bu bilgilerin ilgisiz kişilere erişmemesi için virüs programı dahil olmak üzere üyelerin cihazları üzerinde gerekli tedbirleri alma ile ilgili tüm sorumluluk üyelere aittir. 

6-  SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşmenin tarafları diledikleri zaman işbu sözleşmeyi feshedebilir.

Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranması nedeniyle satıcının sözleşmeyi fesih hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

7- İHTİLAF

İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır.

Kullanıcının satıcıya bildirmiş olduğu adres, satıcı tarafından yapılacak her türlü bildirim ve yasal tebligat adresi kabul edilir. Kullanıcı adres değişikliğine ilişkin değişiklikleri yazılı olarak satıcıya 3(üç) gün içinde bildirmediği taktirde daha öncesinde bildirdiği adrese yapılacak bildirim ve yasal tebligatların geçerli olacağını, kendisine yapılmış sayılacağını  kabul etmektedir.

Kullanıcının satıcıya belirttiği e-posta adresi satıcı tarafından yapılacak her türlü bildirimde geçerli olacağını ve kullanıcı e-postanın satıcı tarafından yollanmasından 1(bir) gün sonra kendisine ulaştığını kabul etmektedir.

8-  YÜRÜRLÜK

Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.